سطوح کاربری در سپاس مال دارای شش رده بندی کلی میباشد.

  • کاربر عادی
  • کاربر برنز
  • کاربر نقره ای
  • کاربر طلایی
  • کاربر الماس
  • کاربر سپاس استار


در زیر مزایا و ویژگی های هر سطح کاربری و نحوه عضویت در هر گروه را توضیح می دهیم.


1- کاربر عادی

با ثبت نام در سپاس مال 10 لیر شارژ کیف پول( کش بک)  در یافت می کند

بابت هر ثبت نظر در قسمت محصولات 5 کروش (هر 100 کروش معادل یک لیر ترکیه می باشد) دریافت می کند.

با خرید معادل 500 لیر طی یک ماه به کاربر برنز تبدیل می شود

کارمزد خرید 20 درصد2- کاربر برنز

بابت هر ثبت نظر در قسمت محصولات 5 کروش (هر 100 کروش معادل یک لیر ترکیه می باشد) دریافت می کند.

بابت هر خرید از سایت سپاس مال معادل یک درصد قیمت محصول در کیف پول کاربر شارژ می گردد.

با خرید معادل 1000 لیر طی یک ماه به کاربر نقره ای تبدیل می شود

کارمزد خرید 18 درصد3- کاربر نقره ای

بابت هر ثبت نظر در قسمت محصولات 5 کروش (هر 100 کروش معادل یک لیر ترکیه می باشد) دریافت می کند.

بابت هر خرید از سایت سپاس مال معادل دو درصد قیمت محصول در کیف پول کاربر شارژ می گردد.

با خرید معادل 2000 لیر طی دو ماه به کاربر طلایی تبدیل می شود

کارمزد خرید 16 درصد4- کاربر طلایی

بابت هر ثبت نظر در قسمت محصولات 5 کروش (هر 100 کروش معادل یک لیر ترکیه می باشد) دریافت می کند.

بابت هر خرید از سایت سپاس مال معادل سه درصد قیمت محصول در کیف پول کاربر شارژ می گردد.

با خرید معادل 5000 لیر طی دو ماه به کاربر الماس تبدیل می شود

بصورت اتوماتیک یک کاربر به سطح اول مجموعه همکاری در فروش وی اضافه می گردد

کارمزد خرید 14 درصد5- کاربر الماس

بابت هر ثبت نظر در قسمت محصولات 5 کروش (هر 100 کروش معادل یک لیر ترکیه می باشد) دریافت می کند.

بابت هر خرید از سایت سپاس مال معادل چهار درصد قیمت محصول در کیف پول کاربر شارژ می گردد.

با خرید معادل 10000 لیر طی سه ماه به کاربر سپاس استار تبدیل می شود

بصورت اتوماتیک دو کاربر به سطح اول مجموعه همکاری در فروش وی اضافه می گردد

کارمزد خرید 12 درصد6- کاربر سپاس استار

بابت هر ثبت نظر در قسمت محصولات 5 کروش (هر 100 کروش معادل یک لیر ترکیه می باشد) دریافت می کند.

بابت هر خرید از سایت سپاس مال معادل پنج درصد قیمت محصول در کیف پول کاربر شارژ می گردد.

کارمزد خرید 10 درصد